Прилеп

Центар за култура
„Марко Цепенков“

Придружете ни се на трите настани и бидете дел од обновата на земјата по поплавите!

Угледни словенечки работодавачи!

Ќе се претстават истакнати словенечки работодавачи од различни индустрии, пред сè во областа на здравството, грижата за стари лица, транспортната и преработувачката индустрија.

Услови за живот и работа

Запознајте ги условите за живот и работа во Словенија, процедурите за вработување, правата и заштитата на работниците.

Погледнете го летокот! 

Запознајте ги работодавачите

OZG Osnovno zdravstvo Gorenjske

ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO

ARRIVA d.o.o.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

BIN PROJEKT, gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Zdravstveni dom Sevnica

GP MIODRAG VASIĆ S.P.

MINERAL d.o.o.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

TOP OGREVANJE D.O.O

EUROTEK Trebnje, d.o.o.

Klinika Golnik

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.

FIRŠT d.o.o.

KOLEKTOR CPG d.o.o.

MIKELIS TEAM, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

NORKA GT d.o.o.

CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA

KLS LJUBNO d.o.o.

Copyright © 2023 ZRZS | All Rights Reserved